Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 w sprawie ustanowienia wspólnych zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej: „Rozporządzenie 261/2004”) można ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji:

a) opóźnienia lotu,

b) odwołania lotu – z przyczyn niezależnych od przewoźnika

c) odmowy przyjęcia na pokład (wbrew woli pasażera).

Load More


Odszkodowanie przysługuje za co najmniej 3-godzinne opóźnienie lotu, rozumiane jako przybycie do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu.

Load More


W zależności od czasu opóźnienia, a także dystansu danego lotu, można dochodzić kwot:

a) do 600 EUR – w przypadku odwołania, a także opóźnienia lotu trwającego dłużej niż 3 godziny i na dystansie powyżej 3.500 kilometrów;

b) do 400 EUR – w przypadku lotu, którego dystans mieści się w przedziale od 1.500 do 3.500 kilometrów, a opóźnienie było dłuższe niż 3 godziny;

c) do 250 EUR – w przypadku lotów o długości do 1.500 kilometrów, których opóźnienie było dłuższe niż 3 godziny.

Load More


Nasza firma pobiera prowizję w wysokości 21% (+VAT) od uzyskanej przez Ciebie kwoty rekompensaty i tylko w przypadku wygranej sprawy.

W przypadku ewentualnego postępowania sądowego, prowizja od otrzymanego odszkodowania wynosić będzie 25% (+VAT).

Load More


Na każdy przypadek patrzeć należy w sposób zindywidualizowany, jednak przeciętny czas rozpatrywania tego typu spraw wynosi do kilku do kilkunastu tygodni. Linie lotnicze mają 30 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszone przez nas roszczenie.

Load More


Tak, jednak jedynie w sytuacji, gdy przewoźnik sam nie zapewnił takiej opieki (do czego jest zobowiązany na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 261/2004). W zależności bowiem od długości opóźnienia, linia lotnicza musi zapewnić pasażerowi bezpłatne posiłki, napoje, zakwaterowanie, transport, a także umożliwić wykonanie dwóch połączeń telefonicznych lub mailowych.

Load More


Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 roku (sygn. akt III CZP 111/16) pasażer może ubiegać się o odszkodowanie w terminie jednego roku od wystąpienia opóźnienia lub odwołania lotu.

Powyższy termin dotyczy jednak postępowań sądowych – musisz bowiem pamiętać, iż istnieje w polskim prawie również druga, niejako alternatywna droga dochodzenia rekompensaty, tj. przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tym przypadku nie obowiązują Cię już żadne terminy przedawnienia. Oznacza to, że bez względu na to, ile czasu upłynęło od lotu, możesz zwrócić się do tego organu ze stosowną skargą. Radzimy jednak nie zwlekać z decyzją – nie wiadomo, czy ustawodawca nie dostrzeże w końcu potrzeby ujednolicenia ścieżki dochodzenia roszczeń i nie zmieni w tym kierunku prawa.

Load More


O odszkodowanie możesz się ubiegać od każdej linii lotniczej – jednak pod warunkiem, że:

a) wylot nastąpił lub miał nastąpić z kraju Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Szwajcarii oraz zamorskich terytoriów zależnych krajów UE lub

b) wylot nastąpił z terytorium państwa trzeciego, zaś przylot nastąpił lub miał nastąpić w kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, zamorskich terytoriów zależnych krajów UE i pod warunkiem, że linia lotnicza jest zarejestrowana w kraju członkowskim UE.

Load More


Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem naszej strony internetowej, po wypełnieniu przez Ciebie formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej (zakładka: „formularz”).

Load More


Dla przyjęcia Twojego zgłoszenia, potrzebna będzie przede wszystkim karta pokładowa (skan/zdjęcie). W przypadku jej braku, konieczne będzie przedstawienie biletu lotniczego (lub jego elektronicznej rezerwacji) bądź umowy z biurem podróży.

Load More


Każdy pasażer ma prawo do rezygnacji z lotu w przypadku jego opóźnienia wynoszącego co najmniej 5 godzin. Nie traci on wówczas prawa do odszkodowania, przysługuje mu ponadto zwrot ceny za niewykorzystany bilet.

Load More


Rejsy łączone traktowane są jako jeden lot pod warunkiem, że mają ten sam numer rezerwacyjny. Oznacza to, że w przypadku, opóźnienia jednego z lotów i niezdążenia przez pasażera na kolejny, jeśli ostateczne opóźnienie w dotarciu do portu docelowego wyniesie co najmniej 3 godziny, pasażer może ubiegać się
o odszkodowanie.

Load More


Kwota uzyskanego odszkodowania, pomniejszona o należną nam prowizję zostanie przekazana na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty wskazania tego rachunku oraz zaksięgowania wpływu odszkodowania od przewoźnika na rachunku bankowym Flightback.

Load More


Tak, odmowna odpowiedź linii lotniczych na skierowane przez Ciebie żądanie wypłaty rekompensaty nie pozbawia Cię możliwości dochodzenia Twoich praw z pomocą naszego serwisu.

Load More

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą firmą drogą telefoniczną pod numerem 12 628 04 60 lub mailową (kontakt@flightback.pl).