REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ SPÓŁKĘ FLIGHTBACK SP. Z O.O.


wersja z dnia 30 listopada 2018 roku

 

 §1
Wejście w życie

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez spółkę Flightback sp. z o.o. wchodzi  w życie z dniem 30 listopada 2018 roku.

 

§2
Słownik i definicje

 1. Flightback lub Spółka – Flightback spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21 (kod: 31-532 Kraków), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000759594, o numerze NIP: 6751679509, o numerze REGON: 381911077 oraz kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN opłaconym w całości;
 2. Klient – osoba, która zaakceptowała Warunki świadczenia usług Flightback w wersji aktualnie obowiązującej (tj. aktualnie dostępnej na stronie www.flightback.pl na chwilę akceptacji);
 3. Przewoźnik Lotniczy – Przewoźnik wspólnotowy, odlatujący z kraju trzeciego do Państwa Członkowskiego lub odlatujący z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego, oraz przewoźnik, który nie jest przewoźnikiem wspólnotowym, ale realizujący Lot z Państwa Członkowskiego do kraju trzeciego, jednocześnie posiadający ważną licencję na prowadzenie działalności, rzeczywiście wykonujący, lub zamierzający wykonać Lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem;
 4. Lot – przelot samolotem organizowany przez Przewoźnika Lotniczego, w związku z którym Klient dochodzi należnego mu Roszczenia;Odszkodowanie – odszkodowanie (o zryczałtowanej wysokości) określone w przepisach Rozporządzenia (WE) Nr 261/04, przyznane z tytułu odwołania lotu, opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład. Stanowi całkowitą kwotę pieniężną należną do zapłaty przez Przewoźnika Lotniczego na rzecz Klienta w wyniku:
  a) uznania Roszczenia na etapie przedsądowym,
  b) wyroku sądowego,
  c) decyzji organu administracyjnego,
  d) zaoferowania do zapłaty przez Przewoźnika Lotniczego w formie ugody lub dobrowolnej wypłaty przez Przewoźnika Lotniczego na podstawie wezwania do zapłaty.
 5. Odszkodowanie nie uwzględnia innych kosztów, w tym w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podobnych, które przysługują w całości, wyłącznie Flightback, a ich zapłata powinna zostać dokonana bezpośrednio na rachunek bankowy Flightback;
 6. Roszczenie – żądanie przysługujące Klientowi przeciwko Przewoźnikowi Lotniczemu o zapłatę Odszkodowania, zgodnie regulacjami wspólnotowymi i międzynarodowymi, a także przepisami krajowymi, dotyczącymi ochrony i praw pasażera jakie przysługują podróżnym w stosunku do Przewoźników Lotniczych na warunkach i w sytuacjach określonych w tych przepisach;
 7. Droga Sądowa – powództwo wystosowane w związku z Roszczeniem do organu państwowego lub sądu, w razie gdy Przewoźnik Lotniczy, w rozumieniu Rozporządzenia 261/04, nie spełni żądania zapłaty na rzecz Flightback w terminie określonym w postępowaniu przedsądowym;
 8. Kwota do wypłaty na rzecz Klienta – Odszkodowanie uzyskane od Przewoźnika Lotniczego w wyniku działań podjętych przez Flightback pomniejszone o prowizję Flightback (powiększoną o podatek VAT) oraz inne ewentualne koszty wynikające z Regulaminu świadczenia usług. Kwota do wypłaty, podobnie jak Odszkodowanie nie obejmuje innych kosztów, w tym w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podobnych, które przysługują w całości, wyłącznie Flightback;
 9. Rozporządzenie 261/04 – Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady Odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów;
 10. Umowa – wzajemne porozumienie pomiędzy Klientem, a Flightback zawarte z chwilą zaakceptowania Warunków świadczenia usług przez Klienta. Porozumienie dotyczy dochodzenia Odszkodowania przez Flightback, w ramach którego zawierana jest Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności Klienta na rzecz Flightback w celu dochodzenia Odszkodowania;
 11. Wierzytelność – wierzytelność przysługująca Klientowi względem Przewoźnika Lotniczego z tytułu Odszkodowania za odwołanie/opóźnienie lotu na podstawie Rozporządzenia 261/04 oraz w konsekwencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07;
 12. Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności – umowa dotycząca przeniesienia na rzecz Flightback Roszczenia przysługującego Klientowi wobec Przewoźnika Lotniczego w celu dochodzenia Odszkodowania;
 13. Warunki świadczenia usług – przedmiotowe warunki określające treść porozumienia, zawieranego przez Flightback z Klientem oraz określające zasady i warunki korzystania z portali www.flightback.pl oraz www.flightback.eu. Zasady świadczenia usług przez Flightback określa również Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności.

 

§3
Umowa i jej warunki

  1. Klient po zaakceptowaniu Warunków świadczenia usług może zawrzeć jednocześnie z Flightback Umowę Powierniczego Przelewu Wierzytelności za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronie www.flightback.pl lub www.flightback.eu.
  2. Spółka ma prawo do odmowy dochodzenia Odszkodowania bez podania przyczyny w każdym czasie. W przypadku odmowy dochodzenia Odszkodowania, Spółka jest obowiązana powiadomić Klienta o odmowie.
  3. Przez zaakceptowanie Warunków świadczenia usług oraz zawarcie Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności rozumiane jest wyrażenie zgody na ich treść przez Klienta. Wyrażenie zgody na treść Warunków świadczenia usług przez Flightback następuje za pomocą urządzenia podłączonego do sieci Internet i stanowi wypełnienie przez Klienta formularza znajdującego się w witrynie www.flightback.pl o dane lotu (nazwa linii lotniczych, data lotu, numer biletu) oraz danych podróżnego (imię, nazwisko, adres e-mail).
  4. Po zaakceptowaniu Warunków świadczenia usług przez Flightback w powyższy sposób, o ile nie doszło do zawarcia Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności w sposób określony w § 2 ust. 1 powyżej, Klient:
   a) otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej pełną treść Warunków świadczenia usług oraz Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności, w odpowiedzi na którego to maila, Klient wyśle wiadomość potwierdzającą, iż przesłaną treść dokumentów akceptuje, lub
   b) otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, link z adresem strony internetowej w serwisie www.flightback.pl, pod którym to adresem, uprawniony zostaje do zatwierdzenia zaakceptowanych Warunków świadczenia usług oraz zawarcia Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności. W takim wypadku, w zależności od typu używanego urządzenia elektronicznego, zatwierdzenie następuje poprzez własnoręczne kliknięcie w odpowiednie miejsce lub zaznaczenie odpowiedniego miejsca w sposób dotykowy.Czynność zatwierdzenia zapisywana jest w serwisie internetowym www.flightback.pl wraz z określeniem jej daty, godziny oraz numeru IP, z którego nastąpiło lub w skrzynce pocztowej znajdującej się pod adresem biuro@flightback.pl (tj. skrzynce mailowej, z której Klient otrzyma pełną treść Warunków świadczenia usług oraz Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności).
  5. Akceptacja Warunków świadczenia usług lub zawarcie Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności może zostać również dokonane poprzez własnoręczne (na piśmie) zatwierdzenie Warunków świadczenia usług lub Umowy Przelewu Wierzytelności przez Klienta.
  6. Celem uniknięcia wątpliwości, Flightback rozpocznie działania mające na celu dochodzenie Roszczenia, wyłącznie po potwierdzeniu przez Klienta zaakceptowania Warunków świadczenia usług oraz zawarcia Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności w sposób określony w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 4 lit a) lub b) lub w § 2 ust. 5.
  7. W razie zaistnienia sytuacji, gdy Przewoźnik Lotniczy odmówi zapłaty Odszkodowania w terminie sprecyzowanym podczas postępowania na etapie przedsądowym, nieprzekraczającym jednak 32 dni, Flightback uprawnione będzie do zainicjowania Drogi Sądowej celem wyegzekwowania Wierzytelności od Przewoźnika Lotniczego. Rozpoczęcie Drogi Sądowej wpłynie na wysokość wynagrodzenia Flightback (zastosowanie będą miały postanowienia określające wysokość Wynagrodzenia w razie rozpoczęcia Drogi Sądowej – określone w niniejszych Warunkach świadczenia usług).

 

 §4
Zobowiązania i oświadczenia Spółki

 1. Flightback  jest uprawniona do podjęcia Drogi Sądowej, w przypadku gdy Przewoźnik Lotniczy nie spełni Roszczenia w terminie wskazanym w postępowaniu przedsądowym, nieprzekraczającym jednakże 100 dni kalendarzowych.
 2. Flightback zapewnia, iż w przypadku braku realnej możliwości prawnych lub faktycznych w zakresie uzyskania Odszkodowania, nie obciąży Klienta kosztami prowadzenia sprawy i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich ewentualnych realnie zaistniałych w sprawie kosztów (w tym kosztów sądowych, egzekucyjnych, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, kosztów podwykonawców – kancelarii prawnych) chyba że Klient poda nieprawdziwe dane, informacje lub dokumenty w razie zawierania Umowy.
 3. Flightback oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§5
Zobowiązania i oświadczenia Klienta

 1. Klient oświadcza i zapewnia,  że:
  a) nie istnieją przeszkody do zawarcia przez niego Umowy.
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że wykonanie usługi wymaga przekazywania współpracującymi z Flightback podmiotami świadczącym usługi prawne (w szczególności kancelariom prawnym), w ramach realizacji Umowy:
  a) danych osobowych Klienta, oraz
  b) wszelkich informacji dotyczących Lotu i związanych z realizacją Umowy.
 3. Klient zobowiązuje się do dobrowolnego dostarczenia na adres Flightback oryginałów wszelkich dokumentów dotyczących odbytego Lotu (tj. w szczególności biletu lotniczego oraz – w miarę możliwości – karty pokładowej) lub innych wskazanych przez pracowników Flightback, w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klient zobowiązuje się do dobrowolnego przekazania Flightback informacji i danych dotyczących odbytego Lotu i informacji związanych z realizacją Umowy lub potrzebnych do jej prawidłowego wykonania przez Spółkę. Dane dotyczące Lotu mogą zostać przekazane za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub witryny www.flightback.pl.
 5. Klient, który podróżował z małoletnim dzieckiem, chcący zawrzeć w jego imieniu Umowę, zobowiązuje się do dobrowolnego dostarczenia do Spółki niezbędnych do wykonania Umowy dokumentów identyfikujących małoletniego (w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy) na własny koszt.
 6. Klient oświadcza i zapewnia, iż wszelkie informacje, dokumenty, wyjaśnienia i opis przebiegu podróży (w tym przyczyny opóźnienia) przekazane Flightback w celu realizacji Umowy są prawdziwe i kompletne i ponosi z tego tytułu całą odpowiedzialność.
 7. Klient oświadcza, że w przypadku wypłaty Odszkodowania (lub innych należności/ kosztów Odszkodowania) przez Przewoźnika Lotniczego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bezpośrednio na rzecz Klienta (tj. z pominięciem Flightback), niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Flightback i wpłaci w ciągu 7 dni cześć uzyskanego Odszkodowania w wysokości:
  a) 21 % + VAT w razie wypłaty, bez wcześniejszego zainicjowania przez Flightback Drogi Sądowej,
  b) 25 % + VAT w razie wypłaty po zainicjowaniu przez Flightback Drogi Sądowej
  oraz całość innych kosztów (nie stanowiących Odszkodowania) na rachunek bankowy Flightback prowadzony w BGŻ BNP Paribas S.A., numer rachunku: 46160014621872187180000001.
 8. Klient zobowiązuje się do nieakceptowania, czeków podróżnych, kuponów podróżnych lub innych świadczeń (niepieniężnych) oferowanych przez Przewoźników Lotniczych w ramach rekompensaty. Strony zgodnie ustalają, że takie propozycje i oferty Przewoźnika Lotniczego będą uważane za odmowę zapłaty dochodzonego Odszkodowania przez Przewoźnika Lotniczego.

 

 §6
Wypłata Odszkodowania na rzecz Klienta

 1. Flightback zobowiązuje się do przekazania Kwoty do wypłaty na rzecz Klienta na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty wskazania rachunku bankowego przez Klienta oraz zaksięgowania wpływu Odszkodowania od Przewoźnika na rachunek bankowy Flightback.
 2. Kwota do wypłaty na rzecz Klienta stanowi różnicę pomiędzy kwotą wypłaconego przez Przewoźnika Lotniczego Odszkodowania oraz prowizją Flightback w wysokości:
  a) 21 % + VAT w razie wypłaty Odszkodowania przez Przewoźnika Lotniczego, bez konieczności inicjowania przez Flightback Drogi Sądowe
  b) 25 % + VAT w razie wypłaty Odszkodowania przez Przewoźnika Lotniczego po zainicjowaniu przez Flightback Drogi Sądowej.
 3. Kwota do wypłaty podobnie jak Odszkodowanie nie uwzględnia innych kosztów, w tym w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podobnych, które przysługują w całości i wyłącznie Flightback (stanowiąc co do zasady zwrot poniesionych wcześniej kosztów przez Flightback).
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.

 

 §7
Dane osobowe

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania przez Flightback wszelkich danych osobowych dostarczonych na rzecz Flightback w celu realizacji Umowy określonych w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem www.flightback.pl/klauzula-informacyjna.
 2. Kwestię przetwarzania danych osobowych przez Flightback reguluje Polityka Prywatności Flightback.
 3. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności Flightback oraz pozostałymi źródłami informacji wskazanymi powyżej, regulującymi kwestię przetwarzania danych osobowych przez Flightback.

 

§8
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku przekazania przez Klienta na rzecz Flightback nieprawdziwych danych lub informacji, Flightback będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Na skutek rozwiązania Umowy, zgodnie z trybem wskazanym powyżej, Flightback dokona przelewu Wierzytelności (nabytych w ramach Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności) na rzecz Klienta w terminie 6 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy, a Klient zobowiązuje się do zwrotu wszelkich należności uzyskanych od Flightback (jeśli takie zostały wypłacone) na rachunek bankowy Flightback, a także do zwrotu wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w celu dochodzenia Odszkodowania  na rachunek bankowy Flightback prowadzony przez BGŻ BNP Paribas S.A., numer rachunku: 46160014621872187180000001 w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 2. Flightback niniejszym informuje, że Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny może od niej odstąpić, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie, może zostać również wysłane na biuro@flightback.pl.

 §9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w związku ze świadczeniem usług przez Flightback mogą być składane w formie pisemnej na adres Flightback (ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków) oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@flightback.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 3. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Klientowi przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
 4. Klient będący konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych z zawartej umowy o świadczenie usług.

 

 §10
Postanowienia końcowe

 1. Warunki świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2018 roku.
 2. Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Warunków świadczenia usług i nie mają wpływu na ich wykładnie i/lub treść.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Warunków świadczenia usług okazały się nieważne, nieskuteczne,  niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób i w żadnym wypadku.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Warunkach świadczenia usług stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Flightback zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Warunkach świadczenia usług z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany w przepisach prawa. Aktualnie obowiązująca wersja Warunków świadczenia usług przez Flightback każdorazowo znajdować się będzie na stronie www.flightback.pl, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Klienci, którzy udostępnili swój adres e-mail zostaną również powiadomieni o zmianie Warunków świadczenia usług za pomocą kontaktowego adresu e-mail.