W jakich przypadkach należy mi się odszkodowanie?

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 w sprawie ustanowienia wspólnych zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej: „Rozporządzenie 261/2004”) można ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji:

a) opóźnienia lotu,

b) odwołania lotu – z przyczyn niezależnych od przewoźnika

c) odmowy przyjęcia na pokład (wbrew woli pasażera).